Protecció de dades

Aquest lloc web és propietat de LAIA SALA I SALA amb direcció de correu electrònic info@laiasala.cat.

Els continguts d’aquest lloc, incloent els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a LAIA SALA SALA o a tercers que han autoritzat el seu ús. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació i alteració. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgina, excepte que es compti amb una autorització expressa i per escrit de LAIA SALA SALA.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de LAIA SALA SALA. LAIA SALA SALA no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.
LAIA SALA SALA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.
LAIA SALA SALA complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.
LAIA SALA SALA entén que en el moment d’omplir el formulari que figura al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n deriva. L’usuari autoritza amb aquest acte a LAIA SALA SALA a tractar les dades per les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).
LAIA SALA SALA adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i transaccions que es produeixin mitjançant la web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
LAIA SALA SALA no pot garantir de forma absoluta que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a LAIA SALA SALA. Tampoc es fa responsable de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LAIA SALA SALA. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament de la web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.
LAIA SALA SALA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’l.